دوره برندینگ ایران

مدرس / مدرسین دوره

دکتر محمود سمیعی نصر

مدرس / مدرسین دوره

مهندس مهدی میرنظامی