کتاب برند ملی

  • برندسازی ملی هم راستا با پدیده جهانی شدن
  • نویسندگان: محمود سمیعی نصر- علیرضا زمانی
  • ناشر : نشر وانیا
167

صفحه