کتاب راه اندازی برند

  • هرگونه راه اندازی موفق برند باید از طریق جایگاه سازی انجام پذیرد
  • نویسنده: پیتر لی گتمن مترجمین: محمود سمیعی نصر-امیر هوشنگ سمائی زاده
  • ناشر : نشر وانیا
178

صفحه