کتاب سه حلقه مفقوده برند

  • سه حلقه مفقوده برند در توسعه کسب و کار های ایرانی
  • نویسنده: دکتر محمود سمیعی نصر
  • ناشر : نشر وانیا
167

صفحه