قول برند

  • یک قول واقعی می تواند یک مشتری را به سرمایه همیشگی تبدیل نماید
  • نویسنده: دکتر محمود سمیعی نصر
  • ناشر : نشر چشمه
276

صفحه